REGULAMIN SPRZEDAŻY

za pośrednictwem strony  www.nauczycielkaangielskiego.pl

Regulamin sklepu internetowego 

za pośrednictwem strony  www.nauczycielkaangielskiego.pl. określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia
§ 11 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE
Konto– uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący
może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument– konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Nauczycielka Angielskiego Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem domeny nauczycielkaangielskiego.pl 
Sprzedawca – Marlena Kubelczuk Nauczycielka Angielskiego, ul. Leona Berensona 12/12, 03-287 Warszawa, NIP: 8311610733, REGON: 523331999

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Leona Berensona 12/12, 03-287 Warszawa
2. Adres e-mail: nauczycielkaangielskiego@wp.pl
3. Telefon: 790-259-029


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie metod płatności za zamówienie, a także podaje dane, które są niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie elektronicznej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 71 1050 1025 1000 0097 6602 2249 Nauczycielka Angielskiego Marlena Kubelczuk, ul. Leona Berensona 12/12 03-287 Warszawa
  Bank: ING Bank Śląski
 • za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.


2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności zwykłem przelewem za zamówienie należy zapłacić w ciągu 24h od złożenia zamówienia.
3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia dla produktów cyfrowych następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności  (chyba, że inaczej zaznaczono w opisie danego produktu cyfrowego).
Termin realizacji zamówienia dla produktów fizycznych np. książek następuje w ciągu 24h po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności.
3. Towar (produkt fizyczny) dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

 • Drogą elektroniczną –w przypadku treści cyfrowych;
 • Wysyłką kurierską- produkty fizyczne.

5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres pocztowy lub adres e-mailowy wskazany w § 1 Regulaminu.

Konsument ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.

Jeśli w toku zakupu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Klient otrzyma dostęp do Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy pod warunkiem, że Klient:

 • uprzednio wyrazi zgodę na udostępnienie przez Sklep Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, oraz
 • złoży oświadczenie, iż został poinformowany, iż w sytuacji gdy otworzy dostęp do Produktów Cyfrowych utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli Klient przystąpi do odtwarzania Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy na zasadach opisanych w ust. 6, Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Umowę uważa się za zrealizowaną, Sprzedawca natomiast zatrzyma wpłaconą przez Klienta kwotę tytułem należnego mu wynagrodzenia.

W przypadku zwrotu produktu gotowego Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem na adres Sprzedawcy. Ponadto produkt nie może mieć śladów użytkowania oraz powinien być oryginalnie zapakowany.

Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.

Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:  

 • które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385[1] – art. 385[3] k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów, 
 • które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  


§ 8 REKLAMACJE
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt lub Produkt Cyfrowy wolny od wad.

Kupujący może składać reklamacje dotyczące w szczególności:

 • zakupionego Produktu lub Produktu Cyfrowego, 
 • procesu zakupowego,
 • usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nauczycielkaangielskiego@wp.pl albo tradycyjnie na adres wskazany w regulaminie.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji [albo jej uzupełnienia] i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail albo adres korespondencyjny składającego reklamację. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 10 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.


§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

………………………………………
Miejscowość, data

 

…………………………………………..
Pełna nazwa przedsiębiorcy

……………………………………………

……………………………………………

Adres siedziby przedsiębiorcy

 

…………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta

……………………………………………

……………………………………………

Adres konsumenta

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.  

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*………………………………………………………………. / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*………………………

Podpis konsumenta

Shopping Cart